2. Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži