42. Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu