• Andrije Štampara 42, HR-35000 Slavonski Brod
  • TEL +385 35 201-201
  • Radno vrijeme: 0-24h

Javna nabava

Javna nabava 2018.

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) gospodarski subjekti s kojima Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”, Slav. Brod ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi su:

  1. Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod, Vukovarska 10, 35000 Slavonski Brod, OIB:40407781711
  2. Vodomont vodoinstalaterski obrt, Josipa Hlišića 59, 35000 Slavonski Brod, OIB: 22234166530

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slav. Brod objavljuje Plan nabave za 2018.

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski B rod objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi za Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Sukladno odredbi članka 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slav. Brod objavljuje Plan nabave za 2014.

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi za Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. g. koji se odnosi na provedbu članka 20 st. 1 i t. 4 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Sukladno odredbi članka 21 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slav. Brod objavljuje registar ugovora.