Javni natjecaj za davanje u zakup dijelova poslovnog prostora