Natječaj za prijame osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa