Naziv investicije: Nabava uređaja za kompjutoriziranu tomografiju (MSCT)