Naziv investicije: Sanacija i konzervacija historicističke ograde Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod