Popravak Olympus videogastroskopa GIF-1100, sn:2101018