Posts by: Javna Nabava

11/04/2024

Hemostatici

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Hemostatici, Evidencijski broj nabave: 37/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/6595
10/04/2024

Potrošni materijal za uređaj Lithoclast Triology

Rok za dostavu ponude: 18.04.2024. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
10/04/2024

Potrošni materijal za uređaj Sentimag

Rok za dostavu ponude: 18.04.2024. godine do 11:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
10/04/2024

Potrošni materijali za dijabetologiju

Rok za dostavu ponude: 18.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
09/04/2024

Zamjena RTG cijevi na MSCT uređaju Hitachi Scenaria View MSC-7070HP

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Zamjena RTG cijevi na MSCT uređaju Hitachi Scenaria View MSC-7070HP, Evidencijski broj nabave: 38/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/6355
05/04/2024

Sanacija i uređenje portirnice i nadstrešnice na glavnom ulazu u bolnicu

Rok za dostavu ponude: 12.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
26/03/2024

Popravak stroja za pranje rublja Primus FS-55

Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 11:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o zaprimanju, otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-68-24.
26/03/2024

Popravak anesteziološkog uređaja Primus IE sn ASKN-0192

Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni JN-67-24  
26/03/2024

Sektorska sonda za portabilni UZV uređaj GE Healthcare Vivid iq

Zapisnik o zaprimanju,otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-69-24 Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
20/03/2024

Stomatološka jedinica za ORL

Zapisnik o zaprimanju,otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-62-24 Rok za dostavu ponude: 26.03.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr