Naziv investicije: Nabava uređaja za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju (MSCT)